balance and imbalance, reciprocal.


所有跟贴·加跟贴·新语丝读书论坛

送交者: cornbug 于 2018-11-08, 18:29:22:

回答: balance 啊 balance 由 awi 于 2018-11-08, 07:20:07:

所有跟贴:


加跟贴

笔名: 密码: 注册笔名请按这里

标题:

内容: (BBCode使用说明